SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
10:00 - 11:00
11:00 - 12:006-16 YAS GRUBU BOKS-KICKBOKS-MUAYTHAI11:00 - 12:00
6-16 YAS GRUBU BOKS-KICKBOKS-MUAYTHAI11:00 - 12:00
12:00 - 13:0017 YAS UZERI KICKBOKS-MUAYTHAI12:00 - 13:00
17 YAS UZERI KICKBOKS-MUAYTHAI12:00 - 13:00
17 YAS UZERI KICKBOKS-MUAYTHAI12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:0006-14 YAS BOKS-KICKBOKS-MUAYTHAI18:00 - 19:00
06-14 YAS BOKS-KICKBOKS-MUAYTHAI18:00 - 19:00
15-16 YAS BOKS-KICKBOKS-MUAYTHAI18:00 - 19:00
06-14 YAS BOKS-KICKBOKS-MUAYTHAI18:00 - 19:00
15-16 YAS BOKS-KICKBOKS-MUAYTHAI18:00 - 19:00
06-14 YAS BOKS-KICKBOKS-MUAYTHAI18:00 - 19:00
15-16 YAS BOKS-KICKBOKS-MUAYTHAI18:00 - 19:00
19:00 - 20:0017 YAS UZERI KICKBOKS-MUAYTHAI19:00 - 20:00
17 YAS UZERI KICKBOKS-MUAYTHAI19:00 - 20:00
17 YAS UZERI KICKBOKS-MUAYTHAI19:00 - 20:00
20:00 - 21:0017 YAS UZERI KICKBOKS-MUAYTHAI20:00 - 21:00
17 YAS UZERI FITBOXING20:00 - 21:00
17 YAS UZERI KICKBOKS-MUAYTHAI20:00 - 21:00
17 YAS UZERI FITBOXING20:00 - 21:00
17 YAS UZERI KICKBOKS-MUAYTHAI20:00 - 21:00
17 YAS UZERI FITBOXING20:00 - 21:00
21:00 - 22:0017 YAS UZERI KICKBOKS-MUAYTHAI21:00 - 22:00
17 YAS UZERI MMA-KARMA DOVUS21:00 - 22:00
17 YAS UZERI KICKBOKS-MUAYTHAI21:00 - 22:00
17 YAS UZERI MMA-KARMA DOVUS21:00 - 22:00
17 YAS UZERI KICKBOKS-MUAYTHAI21:00 - 22:00
17 YAS UZERI MMA-KARMA DOVUS21:00 - 22:00